روغن‌های صنعتی

روغن‌های صنعتی

روغن های دنده صنعتی
روغن های کمپرسور و مته های بادی
روغن های ترانسفورماتور
روغن عملیات فلزکاری
روغن های توربین
روغن های عملیات نورد
روغن های برش
روغن های شستشو
روغن های هیدرولیک و گردشی
روغن های ماشین ابزار
روغن های نساجی
سایر روغن های صنعتی
روغن های عملیات حرارتی
روغن انتقال حرارت
روغن عملیات ماشین آلات کشاورزی
روغن های دنده صنعتی
روغن های کمپرسور و مته های بادی
روغن های ترانسفورماتور
روغن عملیات فلزکاری
روغن های توربین
روغن های عملیات نورد
روغن های برش
روغن های شستشو
روغن های ماشین ابزار
روغن های هیدرولیک و گردشی
روغن انتقال حرارت
روغن های نساجی
روغن عملیات حرارتی
روغن عملیات ماشین آلات کشاورزی
سایر روغن های صنعتی

گریس‌های صنعتی

گریس‌های صنعتی

ایرانول Lima
ایرانول Lima-EP
ایرانول Cama
ایرانول Lima
ایرانول Lima-EP
ایرانول Cama

سیالات خنک کننده

ایرانول AF-G
ایرانول Hyper
ایرانول AVAN

روغن دنده خودرو

روغن دنده خودرو

ایرانول ATF-III
ایرانول XP
ایرانول ATF-II Plus
ایرانول EP
ایرانول ATF-II
ایرانول AW
ایرانول XP Plus
ایرانول ATF-III
ایرانول ATF-II Plus
ایرانول ATF-II
ایرانول XP
ایرانول XP Plus
ایرانول EP
ایرانول AW

روغن‌های دیزلی

‌روغن‌های دیزلی

Mono grade

Multi grade

Mono grade

Multi grade

زینو باتاب شیمی

روغن های گردشگری و هیدرولیک

لطفا برند مورد نظر را انتخاب نمایید

متن سربرگ خود را وارد کنید